Regulamin 2011

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Zlotu airsoftowego Projekt „Firestart” 2011, zwanego dalej Zlotem, jest Stowarzyszenie Airsoftowe „Legion VII” z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, zwane dalej „Legionem VII” lub Organizatorem.

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3. Każdy zgłaszający się do udziału w imprezie akceptuje regulamin imprezy bez zastrzeżeń i będzie się stosował zarówno do niego jak i do powszechnie znanego i przestrzeganego "Prawa ASG".

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. W Zlocie mogą brać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, które prawidłowo wypełnią zgłoszenie (ust. 2), uiszczą wpisowe (ust. 3) oraz potwierdzą swoje dane osobowe po przybyciu na miejsce (ust. 4). Wyjątkowo dopuszcza się uczestnictwo osób w wieku poniżej lat 18, jednak nie mniej niż 16, pod warunkiem dostarczenia pisemnych oświadczeń rodziców lub opiekunów zawierających zgodę na udział w Zlocie oraz zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w czasie jego trwania.

2. Zgłoszenia na Zlot mogą zostać dokonane za pomocą specjalnego elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.firestart.nets.pl do 5 września 2011r. Przy zgłoszeniu Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie uregulowanym w § 9. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia podając Kandydatowi dane do przelewu, w szczególności tytuł przelewu. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie z dowolnych powodów, a w szczególności jeśli Kandydat:

a) popełnił umyślne przestępstwo, wykroczenie lub inny niemoralny czyn na szkodę airsoftu lub „Legionu VII”;

b) na spotkaniach airsoftowych nagminnie łamie podstawowe zasady airsoftu, w szczególności obowiązek opuszczenia terenu gry po otrzymaniu trafienia;

c) na spotkaniach airsoftowych nagminnie łamie podstawowe zasady bezpieczeństwa własnego lub innych graczy;

d) na spotkaniach airsoftowych swym zachowaniem zakłóca prawidłowy przebieg rozgrywek albo atmosferę spotkań lub

e) z innych powodów wyrobił naganną opinię o sobie wśród airsoftowców, a w szczególności Legionistów.

Jeśli przesłanki lit. a) stwierdzono po przyjęciu zgłoszenia, Organizator ma prawo cofnąć decyzję wyłącznie na podstawie dowodów zaświadczających dany czyn. Jeśli wpisowe zostało wpłacone, nie podlega ono zwrotowi. W przypadkach lit. b) – e) późniejsze anulowanie przyjęcia zgłoszenia nie jest możliwe.

3. Wpisowe w wysokości 30zł lub 7,50 € należy wpłacić do 31 sierpnia 2011r. na konto podane na www.firestart.nets.pl. Po tym terminie wpłaty mogą być dokonywane do 8 września 2011r., jednakże w kwocie 35zł lub 8 €. Po dokonaniu wpłaty pieniądze stają się własnością „Legionu VII”. Prawo żądania ich całkowitego lub częściowego zwrotu przysługuje jedynie wtedy, gdy impreza się nie odbędzie lub Organizator nie zapewni wszystkich obiecanych atrakcji (§ 8 ust.1). Jeśli wpłaty dokonano podając właściwy tytuł przelewu, Kandydat staje się Uczestnikiem, o czym zostaje powiadomiony. Jeśli wpłaty dokonano przy użyciu niewłaściwego tytułu przelewu, Kandydat będzie dopuszczony tylko wtedy, jeśli udowodni w inny sposób, że przelew dotyczy jego osoby.

4. Uczestnik przybywa na Zlot w czasie wskazanym w opublikowanym osobno harmonogramie, a nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub niepunktualność może skutkować niedopuszczeniem do Zlotu. Organizator weryfikuje dane osobowe Uczestnika i tylko w razie ich zgodności ze zgłoszeniem dopuszcza go do Zlotu. Uczestnicy zostaną oznaczeni ponumerowanymi opaskami rozpoznawczymi i są zobowiązani do ich noszenia przez cały czas trwania Zlotu pod rygorem usunięcia z terenu imprezy. Utratę lub uszkodzenie opaski należy natychmiast zgłaszać Organizatorowi w celu otrzymania nowej.

 

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

1. Dozwolone jest używanie wyłącznie replik ASG, a jedyna dopuszczalna amunicja to plastikowe 6mm kulki o maksymalnej wadze 0,43g. Maksymalna dopuszczalna prędkość wylotowa mierzona na kulkach 0,2g wynosi:

a) 420 fps dla replik z trybem automatycznym

b) 550 fps dla replik istniejących w rzeczywistości karabinów maszynowych.

c) 600 fps dla replik bez trybu automatycznego

Replika niespełniająca powyższych wymagań może zostać dopuszczona do gry tylko za zgodą Organizatora.

2. Z replik o prędkości wylotowej powyżej 420 fps nie można strzelać do graczy znajdujących się w odległości mniejszej lub równej 15m. Każdy Uczestnik, a więc nawet ten używający replik o mniejszej prędkości wylotowej lub strzelający z większego dystansu, musi eliminować przeciwników w sposób wyrządzający im możliwie najmniejszą krzywdę.

3. Wymagane jest posiadanie oraz ciągłe używanie środków ochrony oczu na terenie rozgrywki lub konkursów strzeleckich. Niespełnienie tego warunku przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z rozgrywki lub konkursu strzeleckiego. Zaleca się stosowanie atestowanych gogli lub okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB. Ponadto zaleca się używania środków ochrony twarzy, łokci, kolan oraz innych wrażliwych części ciała; gracze nie używający tych środków nie podlegają wykluczeniu, ale ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, które dałoby się uniknąć za pomocą tychże środków.

4. Noszenie replik z podpiętym magazynkiem dozwolone jest wyłącznie na terenie rozgrywki lub konkursu strzeleckiego w czasie ich trwania.

5. Uczestnikom znajdującym się na terenie rozgrywki lub konkursu strzeleckiego zabrania się strzelania w kierunku osób pozbawionych ochrony oczu, graczy trafionych i oznaczonych jako martwych, Fotografów (§ 6), innych osób nie biorących czynnego udziału w rozgrywce lub konkursie oraz zwierząt. Zakazane jest także kierowanie ognia poza teren rozgrywki lub konkursu strzeleckiego, nawet jeśli poza granicą terenu nie znajdują się w/w obiekty. Strzelanie dozwolone jest tylko do celu dostrzeżonego i rozpoznanego jako gracz posiadający ochronę oczu lub jako tarcza strzelecka – w razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać ogień.

6. Obowiązuje zakaz posiadania oraz stosowania przez Uczestników ładunków wybuchowych, świetlnych, dymnych, środków ogłuszających, łzawiących oraz jakichkolwiek substancji o działaniu szkodliwym dla żywych organizmów. Do używania bezpiecznej pirotechniki uprawnieni są jedynie wyznaczeni przez Organizatora Sędziowie.

7. Mimo wszelkich starań Organizatora, aby oczyścić teren Zlotu z niebezpiecznych przedmiotów oraz oznaczyć niebezpieczne miejsca, Uczestnik jest zobowiązany do zachowania ostrożności wynikającej ze zdrowego rozsądku oraz porusza się po terenie Zlotu na własne ryzyko.

8. Bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu podczas rozgrywek oraz innych środków odurzających w czasie trwania Zlotu. Dozwolona jest konsumpcja alkoholu w wyznaczonych do tego porach, jednakże na własne ryzyko. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek lub konkursów Uczestnika, co do którego zachodzi podejrzenie, że w wyniku konsumpcji w/w środków znajduje się w stanie mogącym stworzyć zagrożenie dla siebie lub innych graczy, na czas trwania takiego stanu.

 

§ 4 Zasady rozgrywki

Szczegółowe zasady gry dotyczące trafień, eliminacji graczy, ich powrotu do gry itp. zostaną opublikowane w dodatkowym załączniku (Mechanika).

 

§ 5 Zasady porządku i współżycia społecznego

1. Uczestnicy zobowiązani są traktować się nawzajem z szacunkiem i zachowywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i współżycia społecznego. W szczególności zakazane są agresywne zachowania wobec innych Uczestników, Organizatorów lub innych osób, wulgarne odzywki pod ich adresem lub dyskryminacja z powodu przynależności rasowej, etnicznej, obywatelstwa, wyznania, poglądów politycznych, ze względu na miejsce zamieszkania czy też posiadanego wyposażenia airsoftowego. Naruszenie tych zakazów może skutkować nawet usunięciem ze Zlotu.

2. Na terenie Zlotu zarówno Organizator jak i Uczestnicy dbają o czystość i porządek.

3. Rozpalanie ogniska lub grilla dopuszczalne jest wyłącznie w obozie w wyznaczonym do tego miejscu.

 

§ 6 Fotografowanie i filmowanie

1. Używanie kamery i aparatu fotograficznego przez Uczestników nie jest uzależnione od zgody Organizatora. Osoby trzecie chcące fotografować zlot nie uczestnicząc w nim (dalej: Fotografowie) muszą jednak taką zgodę uzyskać.

2. Fotografowie są zwolnieni z wpisowego. Jeśli Fotograf zamówi wyżywienie, jest zobowiązany do pokrycia jego kosztów.

3. Fotografowie podlegają tym samym zasadom bezpieczeństwa i porządku, co Uczestnicy. W szczególności ich obowiązkiem jest posiadanie odpowiedniej ochrony oczu i korzystanie z niej przez cały czas przebywania na terenie rozgrywki.

4. Fotografowie mają obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych.

5. Zarówno Fotografowie jak i Uczestnicy powinni unikać sytuacji, w których mogliby fotografowaniem lub filmowaniem zdradzać pozycję walczących. Sędziowie mogą nakazać Fotografowi oddalenie się od Uczestników, jeśli obecność Fotografa może utrudnić Uczestnikom wykonywanie zadań w ramach rozgrywki.

6. Nie wolno fotografować ani filmować osób, które wyraźnie sobie tego w danej sytuacji nie życzą.

7. Uczestnicy zlotu wyrażają na czas nieokreślony nieodwołalną zgodę na publikacje ich fotografii oraz materiału filmowego w celach dokumentalnych i reklamowych, łącznie z prasą, telewizją i Internetem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy fotografia lub film powstały mimo wyraźnego sprzeciwu wszystkich przedstawionych osób (ust. 6).

 

§ 7 Uprawnienia Organizatora

1. „Legion VII” czuwa nad prawidłowym przebiegiem Zlotu, w tym właściwej rozgrywki airsoftowej. W celu kontroli jej przebiegu na terenie rozgrywki będą aktywni wyposażeni w specjalne identyfikatory Sędziowie przydzieleni do każdego oddziału, na które zostaną podzieleni Uczestnicy. Sędzia nie bierze udziału w rozgrywce, ale wyglądem przypomina Uczestnika, a ujawnia się tylko w razie konieczności. Do zadań Sędziów należy:

a) rozstrzyganie kwestii spornych między Uczestnikami, przy czym jego decyzja jest nieodwołalna;

b) nadzorowanie przestrzegania reguł gry oraz regulaminu przez Uczestników, a w przypadku ich naruszeń przywoływanie Uczestników do porządku oraz wymierzanie im sankcji określonych w ust. 2;

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących zasad gry, postawionych zadań bądź innych aspektów rozgrywki; Sędzia nie przejmuje jednak inicjatywy i nie pełni roli dowódcy oddziału;

d) pośredniczenie w łączności z innymi grupami Uczestników grających po tej samej stronie.

2. W razie jakiegokolwiek naruszenia regulaminu lub reguł gry airsoftowej Organizator, a w szczególności reprezentujący go Sędziowie, mają prawo:

a) upomnieć Uczestnika i nakazać mu zaniechania niewłaściwego lub podjęcia właściwego zachowania; w takiej sytuacji numer Uczestnika zostaje zanotowany i przekazany do centrali Organizatora;

b) w razie nieskuteczności upomnienia wykluczyć Uczestnika z rozgrywki na określony czas od 15 do 90 minut;

c) ostatecznego wykluczenia Uczestnika z rozgrywki, konkursu strzeleckiego lub nawet z całego Zlotu, jednakże tylko wtedy, gdy Uczestnik:

- nie podporządkował się sankcji z lit. b)

- mimo zastosowania sankcji lit. b) powtarza przewinienia tego samego rodzaju lub

- stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników lub prawidłowego przebiegu Zlotu; w tym przypadku, gdy Sędzia uzna, że środki z lit. a) i b) są bezcelowe, może zastosować ostateczne wykluczenie od razu.

W przypadku ostatecznego wykluczenia Uczestnik ma możliwość wytłumaczenia się w centrali Organizatora, gdzie po wysłuchaniu Uczestnika zapada decyzja o przyznaniu „ostatniej szansy”.

3. Organizator ma prawo potępić publicznie (na wszelkich forach internetowych, gdzie był rozgłaszany Zlot) zachowania Uczestników, nie podając do wiadomości jego danych osobowych, lecz reprezentowaną przez niego grupę airsoftową lub miasto. Uczestnik dostaje jednak wcześniej okazję do wyjaśnienia sytuacji i przedstawienia swej wersji, czym może zapobiec publicznemu potępieniu.

4. Organizator ma prawo przerwać rozgrywkę w każdym jej momencie na czas konieczny do usunięcia przeszkody do jej dalszego trwania (np. nieszczęśliwy wypadek, wtargnięcie na teren osób postronnych).

5. Organizator ma prawo wydawać Uczestnikom polecenia określonego zachowania się w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu Zlotu, a Uczestnicy zobowiązują się tym poleceniom podporządkowywać.

 

§ 8 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do:

a) stworzenia warunków do prawidłowego przebiegu rozgrywek airsoftowych, stworzenie tła fabularnego do gier, podzielenia Uczestników na drużyny i wyznaczenia im zadań tworzących klimat rozgrywki;

b) zorganizowania airsoftowego konkursu strzeleckiego; członkowie „Legionu VII” mogą wziąć udział, jednak ich wyniki nie są brane pod uwagę w ogólnej klasyfikacji;

c) zapewnienia miejsca pod pole namiotowe i parking na czas trwania Zlotu oraz dołożenia wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa w tych miejscach; za nieszczęśliwe wypadki lub szkodliwe działania osób trzecich czy też samych Uczestników Organizator jednak nie odpowiada (ust. 3);

d) zorganizowania imprezy integracyjnej i zapewnienia rozrywek w czasie wolnym od gier airsoftowych;

e) zapewnienia obecności osób przeszkolonych w stosowaniu pierwszej pomocy oraz odpowiedniego ich wyposażenia;

f) ubezpieczenia Uczestników od związanych ze Zlotem nieszczęśliwych wypadków;

g) częściowego zapewnienia wyżywienia Uczestników.

2. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do jego działań zamierzonych lub wynikających z jego rażącego niedbalstwa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania Zlotu ani również za szkodliwe działania osób trzecich lub samych Uczestników. Sprawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za swe czyny.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek sprzęt zaginiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie trwania Zlotu.

 

§ 9 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez „Legion VII” opiera się na dobrowolnej zgodzie Uczestników, a ponadto na przepisach art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 j.t.).

2. Przetwarzanie ogranicza się do imienia, nazwiska, pseudonimu zgodnego z nickiem na stronie internetowej Zlotu, daty urodzenia oraz adresu e-mail, które Kandydat dobrowolnie podaje przy zgłoszeniu na Zlot.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) identyfikacji Uczestnika i wystawienia rachunku dotyczącego wpłaty wpisowego; rachunki będą wystawiane na żądanie Uczestnika na miejscu Zlotu; jeśli żądanie zgłoszono po Zlocie, jednak w ciągu trzech miesięcy po jego upływie, rachunek zostanie wysłany Uczestnikowi na jego koszt;

b) sporządzenia sprawozdania finansowego dla Urzędu Skarbowego za rok 2011, gdzie służą jako dowód dotyczący liczby wpłat wpisowego; „Legion VII” ma obowiązek złożyć takie sprawozdanie najpóźniej do 10 lipca 2012r.;

c) przekazania ich firmie ubezpieczeniowej, a tym samym wskazania jej osób objętych ubezpieczeniem.

Po osiągnięciu obu wskazanych celów dane posiadane przez „Legion VII” podlegają anonimizacji.

4. Organizator udziela Uczestnikowi lub Kandydatowi na jego żądanie wglądu do dotyczących go przetwarzanych danych. Uczestnik lub Kandydat ma prawo domagać się usunięcia nieprawidłowości w zbiorze danych.

 

§ 10 Finanse

Jako że wpłacone pieniądze stają się własnością „Legionu VII” (§ 2 ust. 3 zd. 3), wszelkie kwestie finansowe związane ze Zlotem są sprawami wewnętrznymi Stowarzyszenia. Uczestnik nie ma prawa współdecydowania o sposobie wydatkowania wpłaconych pieniędzy ani kontrolowania finansów „Legionu VII” czy też Zlotu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wykorzystanie Zlotu do wszelkich akcji reklamowych czy promocyjnych wymaga zgody Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy polskiego prawa.

REGULAMIN 2011

Strona internetowa zlotu Projekt "Firestart" oraz wszelkie zawarte na niej materiały stanowią własność tworzących ją Legionistów. Kopiowanie oraz używanie do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem wymaga zgody autorów.

NATO RAINBOW ARMY EAGLE PETROL